Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Thông Báo Về Hi5

Sáng nay Kế mở Yahoo mail để check thư thì thấy một e-mail mời tham gia vào Hi5 mà người mời là một người bạn của chúng ta. Kế liền liên lạc với người bạn này thì biết được là bạn ấy không gửi lời mời. Theo Kế suy đoán thì có thể một người nào đó vào xem blog của chúng ta đã mở trang liên lạc của blog và lấy tất cả những e-mail để mời tham gia vào Hi5. Tìm trên Google thì Wikipedia nói về Hi5 như sau:

" Hi5 is a social networking website. The company was founded in 2003 by Ramu Yalamanchi.[2] Bill Gossman was appointed CEO in April 2009,[3] and Alex St. John joined as President and CTO in November 2009.[4] In early 2010, hi5 acquired social gaming company, Big Six.[5] The company raised $20 million in series A venture capital from Mohr Davidow Ventures, as well as $15 million in venture debt, in 2007,[6] and announced it had raised $3 million convertible note from existing investor Mohr Davidow, bringing the funding up to $38 million

Hi5 là một mạng xã hội website. Công ty được thành lập năm 2003 bởi Ramu Yalamanchi . [2] Bill Gossman được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành trong năm 2009 Tháng tư, [3] và Alex St John tham gia là Chủ tịch và Giám đốc công nghệ trong tháng mười một năm 2009. [4] Vào đầu năm 2010, hi5 mua lại chơi game xã hội công ty, Big Six. [5] Công ty tăng 20 triệu USD vào loạt A vốn liên doanh từ Mohr Davidow Ventures, cũng như 15 triệu USD trong khoản nợ liên doanh, trong năm 2007, [6] và công bố nó đã lớn lên 3.000.000 $ lưu ý chuyển đổi từ hiện tại nhà đầu tư Mohr Davidow, nâng kinh phí lên đến 38.000.000 $
"

Để quảng bá trang blog của chúng ta, Blog được đặt dưới dạng Open để ai cũng có thể vào xem, nên có những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra (như trường hợp này). Xin thông báo đến các bạn biết và mong ý kiến của các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét