Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Đôi Bờ


Tìm ai 
ở cuối chân trời
        Băng sông vượt biển 
         nửa đời tìm nhau
                Muôn trùng 
                vạn dặm tìm đâu
                        Biển sâu ai đợi 
                        biển sầu ai mong
                                  Chân trời 
                                  trái đất vòng cong
                                          Đôi bờ khắc khoải 
                                          song song đôi bờ

                                                       Thùy 12/2015

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015