Hướng Dẫn

Cách Đăng Bài Viết

Phải là thành viên của blog mới có thể đăng bài.
 1. Đăng Nhập
 2. Khi thấy Bảng Điều Khiển , bấm vào khung Bài Đăng Mới, khung để viết bài sẽ hiện lên
 3. Đánh tựa bài viết vào khung Tiêu Đề
 4. Bắt đầu viết bài trong khung lớn
 5. Khi viết bài xong, bấm vào chữ Xem Trước để đọc lại bài viết và để chỉnh sửa nếu cần thiết.
 6. Sau khi đọc lại bài viết, có 2 trường hợp như sau:
 • Nếu cần phải sửa bài đăng, bấm vào chữ Ấn Xem Trước, rồi sửa bài viết. Khi đã hài lòng với bài viết thì bấm vào khung mầu cam Xuất Bản Bài Đăng.
 • Nếu không có gì để sửa, bấm ngay vào khung mầu cam Xuất Bản Bài Đăng

Không cần là thành viên của blog vẫn có thể viết nhận xét.

Cách Viết Nhận Xét
 1. Đăng nhập nếu là thành viên. 
 2. Sau khi xem bài, nếu muốn viết nhận xét thì kéo xuống cuối bài, sẽ thấy khung Đăng Một Nhận Xét .
 3. Viết nhận xét vào khung Đăng Một Nhận Xét
 4. Khi viết xong nhận xét, bấm vào khung chữ Đăng Nhận Xét . Nhận xét sẽ hiện lên ngay dưới bài đọc.
     Nếu không là thành viên vẫn có thể viết nhận xét bằng cách đánh tài khoản gmail của chính mình 
     hoặc dùng bất cứ tài khoảng e-mail nào (Open ID) vào khung địa chỉ e-mail trước khi bấm vào 
     khung chữ Đăng Nhận Xét.


Cách Xóa Nhận Xét

Không thể sửa nhận xét, chỉ có thể xóa đi và viết lại nhận xét. Người dùng chỉ có thể xóa nhận xét của chính mình
 1. Bấm vào biểu tượng Thùng Rác dưới chân Nhận Xét
 2. Bấm vào chữ Xóa Nhận Xét

______________________________________________________________________

Dùng Vietnamese keyboard trong Win XP

Có thể đánh tiếng Việt trực tiếp từ WordPad, MS Word, MS FrontPage trong Win XP. Nếu khi install Win XP mà chưa install ngôn ngữ Việt Nam thì cần phải install language support trước khi đánh tiếng Việt như sau:

1. Install additional language support:

Start - Control Panel - Regional and Language Options

Tab vào Languages, trong khung Supplemental language support thì chọn Install files for complex scripts and right-to-left languages (including Thai). (Không cần chọn East Asian languages, nếu chọn East Asian languages sẽ bao gồm cả chữ Trung Hoa, Nhật Bản và Ðại Hàn), sau đó bấm Apply.

2. Chọn keyboard chữ Việt

Start - Control Panel - Regional and Language Options

Chọn khung Languages, trong khung Text services and input languages nhấn vào nút Details, trong khung Installed services bấm vào nút Add, kéo menu Input language xuống rồi chọn Vietnamese, rồi nhấn nút OK , sau đó nhấn nút Apply (sẽ thấy VI trong khung installed services)

Từ đây sẽ thấy trên status bar có chữ EN English (United States), nếu nhấn vào EN sẽ thấy chữ VI Vietnamese - Chọn VI sẽ không thấy thay đổi gì - chỉ thay đổi khi run WordPad, MS Word.

Khởi động (run) WordPad hay MS Word và nhấn EN để chọn VI thì sẽ thấy keyboard đổi từ EN sang VI và trong WordPad font sẽ thấy đổi từ Western sang Vietnamese. Các nút trong keyboard sau đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [ ] dùng để đánh chữ và dấu tiếng Việt Nam:

Nút 1 tượng trưng cho ă
Nút 2 tượng trưng cho â
Nút 3 tượng trưng cho ê
Nút 4 tượng trưng cho ô
Nút 5 tượng trưng cho dấu huyền
Nút 6 tượng trưng cho dấu hỏi
Nút 7 tượng trưng cho dấu ngã
Nút 8 tượng trưng cho dấu sắc
Nút 9 tượng trưng cho dấu nặng
Nút 0 tượng trưng cho đ
Nút [ tượng trưng cho ư
Nút ] tượng trưng cho ơ

Số 5-9 (dấu chỉ đổi khi trước đó là nguyên âm a,e,i,o,u và y)

Nút Shift để đánh chữ HOA (cùng ký hiệu)

Thí dụ :
Lịch Sử Việt Nam sẽ đánh theo thứ tự như sau:  Li9ch S[6 Vi39t Nam
Hải Long Phan Bội Châu sẽ đánh theo thứ tự như sau: Ha6i Long Phan B49i Ch2u