Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014


Cây hoa  điệp vàng đằng sau nhà bị cây hoa giấy và cây hoa chùm ớt đè lên, nên nhìn thành một cây có 3 loại hoa. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét