Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Tiếng Việt tuyệt vời

8 cách đọc một bài thơ
Tiếng Việt Tuyệt Vời!


      Bài thơ này có 8 cách đọc.
      Có lẽ chỉ có tiếng Việt mới phong phú như thế!

      1. Bài thơ gốc (bài 1):

      Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
      Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
      Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
      Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
      Qua lại khách chờ sông lặng sóng
      Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
      Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
      Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

     2. Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:

      Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
      Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
      Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
      Sóng lặng sông chờ khách lại qua
      Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
      Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
      Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
      Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

      3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
      ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

      Cảnh xuân ánh sáng ngời
      Thơ rượu chén đầy vơi
      Giậu trúc cành xanh biếc
      Hương xuân sắc thắm tươi
      Khách chờ sông lặng sóng
      Thuyền đợi bến đông người
      Tiếng hát đàn trầm bổng
      Bóng ai mắt mỉm cười.

      4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược
      từ dưới lên, ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật
      bằng vần bằng):

      Mắt ai bóng thướt tha
      Ðàn hát tiếng ngân xa
      Bến đợi thuyền xuôi ngược
      Sông chờ khách lại qua
      Sắc xuân hương quyện lá
      Cành trúc giậu cài hoa
      Chén rượu thơ vui thú
      Ánh xuân cảnh mến ta.

      5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài
      (tám câu x bốn chữ):

      Ta mến cảnh xuân
      Thú vui thơ rượu
      Hoa cài giậu trúc
      Lá quyện hương xuân
      Qua lại khách chờ
      Ngược xuôi thuyền đợi
      Xa ngân tiếng hát
      Tha thướt bóng ai.

      6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ
      dưới lên, ta được bài (tám câu x bốn chữ):

      Cười mỉm mắt ai
      Bổng trầm đàn hát
      Người đông bến đợi
      Sóng lặng sông chờ
      Tươi thắm sắc xuân
      Biếc xanh cành trúc
      Vơi đầy chén rượu
      Ngời sáng ánh xuân.

      7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài
      (tám câu x ba chữ):

      Ánh sáng ngời
      Chén đầy vơi
      Cành xanh biếc
      Sắc thắm tươi
      Sông lặng sóng
      Bến đông người
      Ðàn trầm bổng
      Mắt mỉm cười.

      8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược
      từ dưới lên, ta được bài (tám câu x ba chữ):

      Bóng thướt tha
      Tiếng ngân xa
      Thuyền xuôi ngược
      Khách lại qua
      Hương quyện lá
      Giậu cài hoa
      Thơ vui thú
      Cảnh mến ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét