Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Hờn Chi

Phù du một kiếp con người
Hờn chi thôi hãy mĩm cười với nhau
Dẫu rằng lòng vẫn còn ̣đau
Tình ta mãi mãi mai sau vẫn tình

2 nhận xét: